ประกาศรายชื่อ Top Spenders แคมเปญ Dad’s Day 2021 ของขวัญพิเศษนี้ เพื่อพ่อ
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 29 สาขาทั่วประเทศ
(ยกเว้น เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัลเวิลด์)
ได้รับรางวัล The Collectable Items “The Golden Song The First Album”

สาขาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

1 คุณ ณัฐพัฒน์ สายศิลป์
2 คุณ อมรชัย ลีลาขจรจิตร
3 คุณ กานต์ธีรา มโนรถกุล
4 คุณ สรากร จิรัฐติกร
5 คุณ รวยริน ประสิทธิ์พันธ์
6 คุณ ปวันรัตน์ บุรี
7 คุณ อินทิวา เม่นน้อย
8 คุณ รัตนา จันทร์พิทักษ์ชัย
9 คุณ อรวรรณ ฉลาดโอภาศกิจ
10 คุณ พจน์ สุขประเสริฐชัย
11 คุณ พิมพ์ภินันท์ นันทกิจจามร
12 คุณ เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร
13 คุณ ณัฐวรรณ ศรีสุจันต์
14 คุณ เด่นชัย อำนวยสมบัติ
15 คุณ อังคณา ครองยุทธ
16 คุณ พิมพ์ณดา จิราทิพย์โภคิน
17 คุณ ภูษิตา ทวีศักดิ์
18 คุณ สุริยล อุดชาชน
19 คุณ ภัทริยา วงศ์สายสถิตย์
20 คุณ จรรยา เนตรน้อย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
1 คุณ ก่อเกียรติ ชาเจียมเจน
2 คุณ วิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์
3 คุณ ธณัช โสมจันทร์
4 คุณ นิธิกร ปณิธานธรรม
5 คุณ ปาลิดา เลาหภิชาติชัย
6 คุณ โชติรส เล็กมณี
7 คุณ ภาวดี ใจอ่อนน้อม
8 คุณ อัครเดช อุรุพงศา
9 คุณ ปิยะ เลาหศิริปัญญา
10 คุณ ศรัณยรส ฉันทศิริพร
11 คุณ ศิริฉาย เชาวลิต
12 คุณ สะอางค์ สวัสดี
13 คุณ ชญานิน โกวพัฒนกิจ
14 คุณ ฐิติยา กล่อมเภรี
15 คุณ ธีระวัฒน์ ศิริกุลพิมาน
16 คุณ อัญชลี เตมานนท์
17 คุณ ชรัญญา นุกรณ์นวรัตน์
18 คุณ ยิ่งลักษณ์ พู่ไพจิตรกุล

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลวิลเลจ
1 คุณ คณพัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์
2 คุณ ฉัตรชัย รัฐภูมิ
3 คุณ กันต์ญาณินท์ กันทา
4 คุณ จุไรวรรณ ตันอิน
5 คุณ ทองใบ มูลสินธ์
6 คุณ ณิชกานต์ มั่นทรัพย์
7 คุณ วิจิตรา พุ่มระย้า
8 คุณ พัชริศา พัชรินทร์กุล
9 คุณ ณัฐนันท์ อัจจุตมานัสส
10 คุณ ฤดี ศิริมงคลเกษม
11 คุณ ธรรมรัตน์ เสถียรไพศาล

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

1. คุณ ประไพ เถาแตง
2. คุณ นรุตม์ชัย รงคุปตวนิช
3. คุณ จารุณี แสงฉวี
4. คุณ วราภรณ์ กลั่นภักดี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

1. คุณ ญาณิศา ลาภอาภารัตน์
2. คุณ ปุณยวีร์ โฆษิตธนากุลวัฒน์
3. คุณ นงลักษณ์ ศรีวรรณากร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

1. คุณ สายทิพย์ ศรีพูลสุข
2. คุณ วรเศรษฐ์ ธนัตธีรโรจน์
3. คุณ เพ็ญจันทร์ จันทร์พราหมณ์
4. คุณ ธรรมศักดิ์ ลีหะสุนนท์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

1. คุณ เจษฎา สรเศรษฐ์สกุล
2. คุณ วรพล พัวพงศกร
3. คุณ สมชาย ผาติธรรมกุล
4. คุณ อาษา สุวรรณาวิจิตร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
1. คุณ สิรีกานต์ ทรัพย์ทยุตากุล
2. คุณ มุกดา เกริกอาชาชัย
3. คุณ แมนรัตน์ ประดิษฐ์วงศ์สิน
4. คุณ โชติกาญจณ์ จันทะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
1. คุณ สิรดนัย ศิริสุนทร
2. คุณ รุ่งเพชร โสนาพูน
3. คุณ สุนทรี บุญประสม
4. คุณ ธันยบูรณ์ ธัญญโชติไพบูลย์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
1. คุณ ทรรศยา ชาญปรีชา
2. คุณ อลิษา นาคประเสริฐ
3. คุณ เรณู แซ่กอ
4. คุณ พิชชาภัสร์ เลิศพงศ์โฆษิต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

1. คุณ ธนัชพร เพราะดีงาม
2. คุณ ประนอม เทียนไทย
3. คุณ ปานไพลิน คำผุย
4. คุณ หทัยชนก ศรีนิเนศน์

ภาคเหนือ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
1 คุณ ทัณตาวัต ชัยยศ
2 คุณ KWANANONG PONGKWO
3 คุณ ดรินทร์ธร ใจเทพ
4 คุณ DAWN PARRY
5 คุณ ชนิดา หอมคล้าย
6 คุณ นาถนภา สหเมธาพัฒน์
7 คุณ ฐิติพร พิไลสมบูรณ์
8 คุณ สราวุธ ประเสริฐวงค์
9 คุณ สุดาทิพย์ เรือนทอง
10 คุณ อารยา มงคลเจริญ
11 คุณ พรลภัส ใบเนียม
12 คุณ ศิวลี อินทรวัตร
13 คุณ YOU LIANG SI
14 คุณ LENGHSIANG CHUNG
15 คุณ พิชชาพร พุ่มประจักษ์
16 คุณ ณัฐวุฒิ ปัญญาคม
17 คุณ มัลลิกา เอกฉันท์
18 คุณ ธนิต สุวณิชย์
19 คุณ วรวีร์ มีเพียร
20 คุณ มัณฑนา ทิพยชาติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

1. คุณ วริณญ์ ชิยารัชต์
2. คุณ พิศมัย บูรณประเสริฐกุล
3. คุณ ปิยภรณ์ งานศิริ
4. คุณ นิภา คำนันท์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

1. คุณ เกรียงศักดิ์ กฤตล้ำเลิศ
2. คุณ จินตนา ห้วงสกุลเจริญ
3. คุณ มนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล
4. คุณ เสาวลักษณ์ เชียงคำ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

1. คุณ เอกอมร รินแก้วงาม
2. คุณ ภัทรศักดิ์ สิงห์ธิ
3. คุณ ธนุสรณ์ ยาดี
4. คุณ วิราพร บุญมา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

1. คุณ สุนันทา รูตั๊น
2. คุณ ชมพูนุช คนใหญ่
3. คุณ วีระภรณ์ บุญญาวงศ์
4. คุณ พวงเพ็ชร สุรารักษ์

ภาคตะวันออก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

1 คุณ ดารณี ภัทรพงศ์กุล
2 คุณ เสาวนีย์ คณาศรีนุวัติ
3 คุณ สิรินทร์ณา เสริมชีพ
4 คุณ เพ็ญพิมล พ่วงโพธิ์ทอง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

1. คุณ บดินทร์ แสงแก้ว
2. คุณ มาลีฟี กัวร์นุจจีโอ
3. วชิรญาณ์ ทับกลัด
4. จารุณี สสิตานนท์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา

1. คุณ ชีวากร บัวบาล
2. คุณ มานิตา ยอดเมืองเจริญ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

1. คุณ ณิษาอร มโนรถกุล
2. คุณ ปรียชนัน มโนรถกุล
3. คุณ ยุทธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
4. คุณ ภัทรพล บุญสิงห์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

1 คุณ สิรธิโชค นามวงศ์
2 คุณ พิมพ์พิศา รัตนพนาวงษ์
3 คุณ เจนจิรา อินภู่
4 คุณ ปภาวรินท์ โกศลวุฒิวงศ์
5 คุณ พูนศักดิ์ ศรีมาลัย
6 คุณ ศักย์ศรณ์ สวัสดิ์นะที
7 คุณ ศันสนีย์ คบทองหลาง
8 คุณ สิทธิชัย นามวงศ์
9 คุณ อภิชาติ ชูไพฑูรย์
10 คุณ วิภาวี จันทร์อ่อน
11 คุณ ลำล๊๊ะห์ มะลิซ้อน
12 คุณ นรันต์ บุบผาสุวรรณ
13 คุณ สุเทพ แก้วไพฑูรย์
14 คุณ วิไลลักษณ์ เที่ยงกระโทก
15 คุณ รุ่งอรุณ ขำพลกรัง
16 คุณ สุพรพรรณ หมั่นธรรม
17 คุณ ฐิติรัตน์ วิรัตน์จินดา
18 คุณ ตันตระการ โพธิสาร
19 คุณ จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
20 คุณ วรรณภา เวียงสันเทียะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
1. คุณ พรธีรา กิจรุ่งเรืองกูล
2. คุณ วีณา จิตรประจญ
3. คุณ ศศิวิรัล วงศ์สวัสดิ์
4. คุณ วราภรณ์ วิตตะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

1. คุณ ปริญญา บุญพาวัฒนา
2. คุณ ปริศนา เล็กถาวร
3. คุณ บุญช่วย อมรภิญโญ
4. คุณ กิตติกุล สมจันที

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

1. คุณ ดนิตา ธนาวัชรกรณ์

ภาคใต้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต
1 คุณ บุญรินทร์ ปิยะปานันท์
2 คุณ พงศกร เกตุประภากร
3 คุณ ZHOU SI SI ZHOU SI SI
4 คุณ มนรดา เอกวานิช
5 คุณ สุมลฑา มีเจริญ
6 คุณ รจนา อัศวพิบูลย์ผล
7 คุณ สิตา สุรรัศมี
8 คุณ นงนภัส คุ้มพงษ์
9 คุณ นภัสนันท์ หรรษดล
10 คุณ อดิศร ปัทมาวิไล
11 คุณ ตุลยดา ซู
12 คุณ เขมจุฑา สุวรรณจินดา
13 คุณ พัฐสุดา พัฒนสุวรรณา
14 คุณ นันทนา แสงหลี
15 คุณ เปรมา สุรเนาวรัตน์
16 คุณ อนิญธิตา อุ่นทรัพย์
17 คุณ ณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
18 คุณ อรพรรณ งามประพันธ์
19 คุณ อัมวิกา แซ่เต้ง
20 คุณ คามิน สิริวันต์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

1. คุณ เพชรงาม สุทธิจิรภัทร
2. คุณ นพมาศ วิกัยพัฒน์
3. คุณ อภิรดี คิดการณ์ไกล
4. คุณ ฉัตรสนันตน์ ลิขิตตระกาลกุล

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี

1. คุณ วิชาญ ทรัพย์เจริญ
2. คุณ กฤติน วัชรสินธุ์
3. คุณ พิมพ์สาย พุทธโร
4. คุณ นริษรา สิทธิชู
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
1. คุณ ดวงกมล โพธิสุวรรณ
2. คุณ จุฑาทิพย์ ศรีสมบัติ
3. คุณ ดลปภัสสร์ ฉายากุล
4. คุณ เจษฎาภรณ์ ชัยชนะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย