รายชื่อผู้โชคดี The Great Chinese New Year 2021

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw
จากแคมเปญ The Great Chinese New Year 2021

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลแทนเงินสดจากเครือ Central Retail Corporation (CRC) มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณทศพร สูบเด็ง

รางวัลที่ 2 จี้เพชรแท้ Jubilee เพชรน้ำ 99 White Gold มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณภัสส์พิชชา ชูเกียรติวัฒนากุล
2. คุณนิภา คำนันท์
3. คุณสุเชฐ สมแวง
4. คุณสุดารัตน์ พูลสถิติวัฒน์
5. คุณธิดาพร สุขเกิด
6. คุณบุญศรี สุรีย์จามร
7. คุณวศิลป์ สการะเศรณี
8. คุณภูวกร นพเดชศุภากุล
9. คุณชลาลัย ฐามิตรกุล
10. คุณศักดา หรรอารีย์

รางวัลที่ 3 จี้เพชรแท้ Jubilee Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 4 รางวัล
1. คุณสุมลฑา มีเจริญ
2. คุณศุภกิจ โยธาศรี
3. คุณญาณนันท์ ขจรเวช
4. คุณนภา ล้อธรรมจักร

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลแทนเงินสด จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 95 รางวัล
1. คุณกาญจนา เฉลิมสกุลรัตน์
2. คุณสุมิตรา ไตรรัตนธาดา
3. คุณณรินทร์ภรณ์ สุขนาบูรณ์
4. คุณวิบูลย์ศรี ใสเศวตวารี
5. คุณวลัยพร เขตต์วัฒน์
6. คุณสุชาดา ธันธรา
7. คุณธนิตา เจษฎาพรนุรักษ์
8. คุณสุพรรณี ศรีบุรินทร์
9. คุณวรากร จักราชัย
10. คุณกฤตภัค คำศรี
11. คุณวรินทรา สุจิตคิดดี
12. คุณดาริกา ชูตระกูล
13. คุณลินดา ซู่
14. คุณนันทิกา มิ่งขวัญ
15. คุณลักษณา บุตรน้ำเพชร
16. คุณชลทิชา คล้ายพุฒ
17. คุณธนพงศ์ ศิรไพบูลย์
18. คุณสุดจิต เตียวเจริญโสภา
19. คุณนงเยาว์ จันทร์อินทร์
20. คุณมรุต พลธรรมกุณ
21. คุณเสาวลักษณ์ สมน้ำดี
22. คุณสุจารินี ปรีชาถาวณิชกุล
23. คุณศิราณี แก้วงาม
24. คุณพุทรชาด สุขภักดีธรรม
25. คุณทัตทยา ฟราเซียร์
26. คุณนัทธมนต์ เอี่ยมอรุณกิจการ
27. คุณรินฤดี โซ่มงคล
28. คุณ Viktoriya degalova
29. คุณทัศณีย์ ต้นพิพัฒน์
30. คุณธีรวัฒน์ ทองนอก
31. คุณฉัตรชัย รัฐภูมิ
32. คุณฉมาถรณ์ ขังแข็ง
33. คุณจิราวรรณ ยุทธสุภากร
34. คุณพรพนิต รัตนกุล
35. คุณพรชุรี ธรรมนะจิตต์
36. คุณวรวิชญ์ จิรพณิช
37. คุณวรินทร์ธร อนุวงศ์พินิจ
38. คุณศศิวิมล เต็มเจริญกิจ
39. คุณมลฤดี ศรีแตงอ่อน
40. คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย
41. คุณพรพรรณ บุญเฉลิมศักดิ์
42. คุณปรียนันท์ ลีลาหงส์จุฑา
43. คุณอัจฉรา ผ่องแผ้ว
44. คุณอุไรวรรณ ดำรงกิจการวงศ์
45. คุณนิรมล ทวิวัฒน์
46. คุณอรเพ็ญ สุขกิจประเสริฐ
47. คุณอิชช์กันต์ อชิรสิทธิ์ภวัต
48. คุณทิมพิกา โลหะวิตตะ
49. คุณชุลีวรรณ บุญธรรม
50. คุณปรีชญา โดยเจริญ
51. คุณชลิดา หน่อเพ็ชร
52. คุณกิตติมา นพเก้ารัตนมณี
53. คุณประวีพรรณ งามวุฒิกุล
54. คุณธัญณภัสส์ ประเสริฐจริง
55. คุณชูชีพ ปิณฑะสิริ
56. คุณเรณู ลือขุนทด
57. คุณวิภาดา ทรงเดชาไกรวุฒิ
58. คุณอัฉรัตน์ ลือเลิศ
59. คุณตุลยดา ซู
60. คุณอากาศ จันด์
61. คุณภัทรวดี นามวงศ์
62. คุณไพลิน อัครวิบูลย์
63. คุณพรรษพรรณ อากาศฤกษ์
64. คุณอำพรรณ ชัยแก้ว
65. คุณมานิต กองงาม
66. คุณรัตนาพร ธีรปรเมศวร์
67. คุณวิภา สุบงกฏ
68. คุณกาญจนา เลาหะกุลธรรม
69. คุณปัทมาภรณ์ พวงศรี
70. คุณณัฐวดี รอดสนิจ
71. คุณจิตเจริญ ชาญณรงค์
72. คุณปุณณิฐฐา วิชญศิวานนท์
73. คุณสรวิศ ผลภาษี
74. คุณจันทร์จีรา อิ่มอารมณ์
75. คุณวินีรัตน์ ถาน้อย
76. คุณโสนยา ฟูเกียรติกุล
77. คุณมนัญญา ศิริวรรณ
78. คุณสิรินดา ลู่เจริญ
79. คุณกาญจนา พรหมเดเวช
80. คุณศรีสุดา อาลัยจิตร์
81. คุณกาญจนา จิรสินรุ่งโรจน์
82. คุณแสวง สมศรี
83. คุณณัฐฐิฐา หากลิ่นดี
84. คุณอรอนงค์ ฝูงวรรณลักษณ์
85. คุณสุวรรณี กาญจนาคาร
86. คุณสัญญา วีระไวทยะ
87. คุณจุฑา นามวงษ์
88. คุณหทัยกานต์ หนึ่งน้ำใจ
89. คุณสุภาวรรณ เอาทองทิพย์
90. คุณทิพย์สุคนธ์ กันทะเตียน
91. คุณสกลชัย เจริญทรัพยานันท์
92. คุณวัชรพล รุจิเรข
93. คุณอรุณี ตรีวิศวเวทย์
94. คุณสุพัตรา ศุภสร
95. คุณจุรีภรณ์ บุญรอด

• ลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 30 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณอรจิรา กระจ่างนฤมลกุล โทร 02-667-5555 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ค. 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • รางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสี และแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
เงื่อนไขรวม • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Lucky Draw, Top Spenders, และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • ของรางวัล Lucky Draw และรางวัล Top Spenders เป็นจำนวนนรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขลุ้นรางวัล LUCKY DRAW
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 – 21 ก.พ. 2564 เท่านั้น • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุกๆ 1,500.- รับ 1 สิทธิ์ ชิงโชค • รับเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายจากร้าน Jubilee ในโซนพลาซาของศูนย์การค้า, ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครไทย ณ ร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าฯ และนำใบเสร็จมาลงทะเบียน • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 21 ก.พ. 2564 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ในโซนพลาซาเท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัล 29 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี 23 เม.ย. 2564 ณ.เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและที่ www.CentralWorld.co.th,www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.CentralPhuket.com, www.Centralvillagebangkok.com • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. 2564 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด • รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รางวัลที่ 1 – บัตรกำนัลแทนเงินสดจากเครือ Central Retail Corporation (CRC) มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท • บัตรกำนัลแทนเงินสด ประกอบด้วย บัตรกำนัลเงินสดสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่ารวม 50,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะแผนกและสินค้าที่ร่วมรายการ และบัตรกำนัลเงินสดสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มูลค่ารวม 50,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะแผนกและสินค้าที่ร่วมรายการ • รางวัลที่ 2 – จี้เพชรแท้ Jubilee เพชรน้ำ 99 White Gold มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี แบบ ไซส์ น้ำหนัก และรุ่น ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • รางวัลที่ 3 – จี้เพชรแท้ Jubilee Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 39,600 บาท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี แบบ ไซส์ น้ำหนัก และรุ่น ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • รางวัลที่ 4 – บัตรกำนัลแทนเงินสด จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 95 รางวัล รวมมูลค่า 475,000 บาท • ประกอบด้วย บัตรกำนัลเงินสดจาก H&M มูลค่ารวม 41,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Jaspal มูลค่ารวม 39,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Zara มูลค่ารวม 53,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Adidas มูลค่ารวม 47,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Pandora มูลค่ารวม 68,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก SE-ED มูลค่ารวม 108,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Toy R Us มูลค่ารวม 20,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Sizzler มูลค่ารวม 27,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Sukishi มูลค่ารวม 35,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก The Pizza Company มูลค่ารวม 20,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Swensen’s มูลค่ารวม 16,000 บาท และบัตรกำนัลเงินสดจาก Starbuck มูลค่ารวม 1,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 1-20 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Toy R US มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 21-38 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Pandora รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 39-50 รับบัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 51-61 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 62-69 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 70-77 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 78-82 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 83-87 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 3,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 88-91 บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 1,500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 92-93 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Starbucks มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 94 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 95 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 1,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัตรกำนัล ได้เฉพาะร้านค้าที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • บัตรกำนัลเงินสด H&M สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Jaspal สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Zara สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Adidas สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Pandora สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด SE-ED สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Toy R Us สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Sizzler สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 • บัตรกำนัลเงินสด Sukishi สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัตรกำนัล ได้เฉพาะร้านค้าที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เฉพาะในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • เงื่อนไขบัตรกำนัล และระยะเวลาการใช้เป็นไปตามแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และผู้โชคดีไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนของรางวัลได้


รายชื่อผู้โชคดี TOP SPENDERS The Great Chinese New Year 2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS*
จากแคมเปญ The Great Chinese New Year 2021

รับสิทธิพิเศษปรึกษาดวงชะตาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

1. คุณสุธี ลักษณ์ธนากุล
2. คุณณัฐสิทธิ์ ศิริรักษ์
3. คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
4. คุณทศพร สูบเด็ง
5. คุณวิไลลักษณ์ แสงมูล

• ลูกค้า 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิพิเศษปรึกษาดวงชะตาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา • มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวนรวม 5 รางวัล • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 30 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณอรจิรา กระจ่างนฤมลกุล โทร 02-667-5555 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 ในเวลาทำการ 10.00 – 12.00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • วัน เวลา และสถานที่ปรึกษาดวงชะตาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขรวม

โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Lucky Draw, Top Spenders, และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • ของรางวัล Lucky Draw และรางวัล Top Spenders เป็นจำนวนนรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ)

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 - 21 ก.พ. 2564 เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • ลูกค้า 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ ปรึกษาดวงชะตาแบบ private กับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา (ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์) • มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวนรวม 5 รางวัล • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 23 มี.ค. 2564 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th, www.Centralvillagebangkok.com • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender มากกว่า 1 ท่านที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนนั้นๆ ก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ วันที่ 24-30 มี.ค. 2564 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


Help Thai Fight COVID-19

"ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19” (Help Thai Fight COVID-19) ชวนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19

เซ็นทรัลพัฒนาในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ขอชวนทุกคนร่วมก้าวผ่านวิกฤติโรคระบาดไปพร้อมกัน ด้วยการร่วมสมทบทุน และสนับสนุนสินค้าและบริการต่างๆ จากพันธมิตรและร้านค้าในเครือ โดยเงินสมทบทุนที่ได้จากโครงการนี้ จะมอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ 3 หน่วยงานดังนี้
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเป็น #ทีมไทยไฟท์โควิด โดยร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางดังนี้
- สมทบทุนเข้า บัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 002-2-84631-9
- บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tham-dee คลิก http://bit.ly/3kKqPau
- กล่องบริจาค บริเวณจุดชำระสินค้าหรือจุดประชาสัมพันธ์ ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล
- และช่องทางอื่นๆ ผ่านกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัลและพันธมิตร
*สามารถลดหย่อนภาษีได้

#HelpThaiFightCOVID19 #ทีมไทยไฟท์โควิด
#CENTRALGROUP #CENTRALTHAM #centralpattana #CPNLife #centralwOrld #CentralPlaza #CentralFestival #CentralPhuket #CentralVillage


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Year End 2020

ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี แคมเปญ Year End 2020 ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64 ที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจห้องพักสุดหรู POOL VILLA ที่ SALA PHUKET MAI KHAO BEACH RESORT 3 วัน 2 คืน จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 38,062 บาท

1.นันทิชา ไชยกุล
2.รสวรรณ ธาตวากร
3.เพ็ญจันทร์ จองวิจิตรกุล
4.พัชรีภรณ์ ทรวงโพธิ์
5.พิมพ์ศา วรรณะเอี่ยมพิกุล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อขอยืนยันสิทธ์กับทาง บจม. เซ็นทรัลพัฒนา ได้ที่ คุณเมธาวี เชรษฐศิริ โทร 095-6856905


FIRST MARIMEKKO OUTLET STORE IN THAILAND AND SOUTHEAST ASIA AT CENTRAL VILLAGE

For the first time in Southeast Asia with quality products from Marimekko

Your favorite print with discount up to 60%,

Exclusive made for outlet products,

One price tote bags and more

 

Get On Top discount with terms and conditions apply

From 1-31 March 2020 at Weaver Village Zone, Central Village

 


Two Nations, One Success:Thailand’s CPN and Japan’s Mitsubishi Estate form a 70:30 joint venture to elevate Central Village towards Southeast Asia’s top luxury outlet

Thai property-development leader Central Pattana Public Company Limited (CPN) has attracted foreign investment from Japan’s top-tier real estate developer Mitsubishi Estate Company Limited through its Singapore-based subsidiary Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd.. As one of the world’s most prestigious real-estate developers, the company has successfully achieved prominent real estate developments across the globe, as well as 9 outlets across Japan, such as Gotemba, Rinku and Shisui, which have developed and managed by the affiliated company of Mitsubishi Estate Company Limited. Under the agreement, CPN is a majority shareholder with a 70% stake in CPN Village Company Limited, while the Japanese property developer shares the remaining 30%. This recently penned deal will bring total of Bht 1 billion baht investment to Thailand. This investment reflects to the confidence of the Japanese investor believing in Thailand’s and CPN’s potential. The two allies hope to push Central Village, Thailand’s first international luxury outlet, to the next level of success and towards the position of ASEAN’s best luxury outlet with the idea of “two nations, one success.” In terms of progress, the first phase of Central Village has seen nearly 100% of its luxury brand stores opened. The retailer continues to boost visitors’ spending by offering on-top discounts on brand-name products, which are already 35%–70% off year-round. It will also promote tourism and trade between Thailand and Japan with activities such as roadshows and Thailand–Japan Expo. On this occasion, Dr. Kobsak Pootrakool Deputy Secretary - General to the Prime Minister including Top executives from both sides such as Mr. Prin Chirathivat, Mr. Suthilaksh Chirathivat, Ms. Wallaya Chirathivat, Mr. Suthipak Chirathivat and Mr. Atsushi Taketani from JETRO attend the event.

CPN’s President and Chief Executive Officer, Mr. Preecha Ekkunagul said, “Today marks a monumental leap for CPN towards its strategic goal to forge partnerships with global business leaders, especially ones with considerable expertise in their industries, to jointly create and deliver new initiatives to accommodate the contemporary fast-changing and highly dynamic customer lifestyles and preferences. Through lengthy periods of discussions, we are pleased to secure an experienced global industry leader as a strategic partner for Central Village, the first world-class luxury outlet in Thailand. The remarkable performance of Central Village, since its opening in August 2019, provided the confidence and assurance for a world-class operator like Mitsubishi Estate Asia to invest in Central Village and, together with CPN, will elevate the project to new levels of success.This 70:30 joint venture will strengthen Central Village in the following three ways:

  1. Mitsubishi Estate will augment the management and service of Central Village. We will also be able to leverage on our unique strength in service and hospitality. They know how to manage the Asia-Pacific markets and customers well. Their outlets are already the most popular outlet destinations among Thai travelers. This collaboration will enable Central Village to become ASEAN's number one luxury outlet under the concept of 'world-class outlet with Thai–Japanese hospitality.
  2. There will be exchanges of brands between Thailand and Japan. This partnership opens up doors for international brands, especially Japan’s leading brands that Thai people adore to be added to the complex’s portfolio. It also promotes the export of Thai brands to Japan.
  3. The deal will attract Japanese tourists and expats to Central Village, as well as boost tourism between the two countries, through tourism-promoting activities and joint promotions, such as a Thailand–Japan exposition.

Yutaro Yotsuzuka, Managing Director of Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd., said, “Our investment in this project is part of our effort to penetrate the Thai real estate market. International property-development investment is our expertise. With this deal, we’re opening a new portfolio in outlet in Thailand. We considered the following three factors when we decided to enter into this Central Village joint venture with CPN: 1) Thailand’s promising potential in terms of investment opportunities, infrastructure and tourism 2) Our confidence in CPN as Thailand’s number one retail property developer - CPN’s ‘Center of Life’ vision also goes hand in hand with our ‘A Love for People / A Love for the City’ motto. We truly believe that CPN is the most suitable partner in our endeavor to penetrate the luxury outlet market segment in Thailand. 3) The success of Central Village: The project is adjacent to Suvarnabhumi International Airport. This arguably busiest airport in Southeast Asia serves Bangkok, one of the world’s most popular destinations. Central Village is a completely new business model in Thailand. Its modern Thai village setting is a unique selling point among world travelers. Simply put, there are so many highlights and so much potential to grow.

“The first phase of Central Village operates under the concept ‘Bangkok Luxury Outlet.’ Brands that have already opened their stores include Coach, Club21 (Outlet by Club 21), Ermenegildo Zegna, Kate Spade New York, Kenzo, MAX&Co., Michael Kors, Polo Ralph Lauren, and Salvatore Ferragamo. These retailers have reported meeting their sales targets. The complex is also achieving its traffic goal. Shoppers enjoy year-round discounts of 35%–70%; however, we are also offering on-top seasonal discounts throughout the year. CPN will also look into having a Central Village in other top locations across Thailand,” Mr. Preecha explained.


THAINESS ARTS AND CRAFTS @VILLAGE SQUARE

THAINESS ARTS AND CRAFTS @VILLAGE SQUARE

(AUGUST 31 – SEPTEMBER 30, 2019)

Central Village and the Ministry of Culture are hosting the “Thainess Arts & Crafts” event, where you will find impressive gifts such as carved soup bars, Khon puppets, and Thai tie-dye bags. Immerse yourself in a Thai-chic experience through these quality arts and crafts items at the Village Square.