รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw
จากแคมเปญ The Great Chinese New Year 2021

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลแทนเงินสดจากเครือ Central Retail Corporation (CRC) มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณทศพร สูบเด็ง

รางวัลที่ 2 จี้เพชรแท้ Jubilee เพชรน้ำ 99 White Gold มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณภัสส์พิชชา ชูเกียรติวัฒนากุล
2. คุณนิภา คำนันท์
3. คุณสุเชฐ สมแวง
4. คุณสุดารัตน์ พูลสถิติวัฒน์
5. คุณธิดาพร สุขเกิด
6. คุณบุญศรี สุรีย์จามร
7. คุณวศิลป์ สการะเศรณี
8. คุณภูวกร นพเดชศุภากุล
9. คุณชลาลัย ฐามิตรกุล
10. คุณศักดา หรรอารีย์

รางวัลที่ 3 จี้เพชรแท้ Jubilee Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 4 รางวัล
1. คุณสุมลฑา มีเจริญ
2. คุณศุภกิจ โยธาศรี
3. คุณญาณนันท์ ขจรเวช
4. คุณนภา ล้อธรรมจักร

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลแทนเงินสด จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 95 รางวัล
1. คุณกาญจนา เฉลิมสกุลรัตน์
2. คุณสุมิตรา ไตรรัตนธาดา
3. คุณณรินทร์ภรณ์ สุขนาบูรณ์
4. คุณวิบูลย์ศรี ใสเศวตวารี
5. คุณวลัยพร เขตต์วัฒน์
6. คุณสุชาดา ธันธรา
7. คุณธนิตา เจษฎาพรนุรักษ์
8. คุณสุพรรณี ศรีบุรินทร์
9. คุณวรากร จักราชัย
10. คุณกฤตภัค คำศรี
11. คุณวรินทรา สุจิตคิดดี
12. คุณดาริกา ชูตระกูล
13. คุณลินดา ซู่
14. คุณนันทิกา มิ่งขวัญ
15. คุณลักษณา บุตรน้ำเพชร
16. คุณชลทิชา คล้ายพุฒ
17. คุณธนพงศ์ ศิรไพบูลย์
18. คุณสุดจิต เตียวเจริญโสภา
19. คุณนงเยาว์ จันทร์อินทร์
20. คุณมรุต พลธรรมกุณ
21. คุณเสาวลักษณ์ สมน้ำดี
22. คุณสุจารินี ปรีชาถาวณิชกุล
23. คุณศิราณี แก้วงาม
24. คุณพุทรชาด สุขภักดีธรรม
25. คุณทัตทยา ฟราเซียร์
26. คุณนัทธมนต์ เอี่ยมอรุณกิจการ
27. คุณรินฤดี โซ่มงคล
28. คุณ Viktoriya degalova
29. คุณทัศณีย์ ต้นพิพัฒน์
30. คุณธีรวัฒน์ ทองนอก
31. คุณฉัตรชัย รัฐภูมิ
32. คุณฉมาถรณ์ ขังแข็ง
33. คุณจิราวรรณ ยุทธสุภากร
34. คุณพรพนิต รัตนกุล
35. คุณพรชุรี ธรรมนะจิตต์
36. คุณวรวิชญ์ จิรพณิช
37. คุณวรินทร์ธร อนุวงศ์พินิจ
38. คุณศศิวิมล เต็มเจริญกิจ
39. คุณมลฤดี ศรีแตงอ่อน
40. คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย
41. คุณพรพรรณ บุญเฉลิมศักดิ์
42. คุณปรียนันท์ ลีลาหงส์จุฑา
43. คุณอัจฉรา ผ่องแผ้ว
44. คุณอุไรวรรณ ดำรงกิจการวงศ์
45. คุณนิรมล ทวิวัฒน์
46. คุณอรเพ็ญ สุขกิจประเสริฐ
47. คุณอิชช์กันต์ อชิรสิทธิ์ภวัต
48. คุณทิมพิกา โลหะวิตตะ
49. คุณชุลีวรรณ บุญธรรม
50. คุณปรีชญา โดยเจริญ
51. คุณชลิดา หน่อเพ็ชร
52. คุณกิตติมา นพเก้ารัตนมณี
53. คุณประวีพรรณ งามวุฒิกุล
54. คุณธัญณภัสส์ ประเสริฐจริง
55. คุณชูชีพ ปิณฑะสิริ
56. คุณเรณู ลือขุนทด
57. คุณวิภาดา ทรงเดชาไกรวุฒิ
58. คุณอัฉรัตน์ ลือเลิศ
59. คุณตุลยดา ซู
60. คุณอากาศ จันด์
61. คุณภัทรวดี นามวงศ์
62. คุณไพลิน อัครวิบูลย์
63. คุณพรรษพรรณ อากาศฤกษ์
64. คุณอำพรรณ ชัยแก้ว
65. คุณมานิต กองงาม
66. คุณรัตนาพร ธีรปรเมศวร์
67. คุณวิภา สุบงกฏ
68. คุณกาญจนา เลาหะกุลธรรม
69. คุณปัทมาภรณ์ พวงศรี
70. คุณณัฐวดี รอดสนิจ
71. คุณจิตเจริญ ชาญณรงค์
72. คุณปุณณิฐฐา วิชญศิวานนท์
73. คุณสรวิศ ผลภาษี
74. คุณจันทร์จีรา อิ่มอารมณ์
75. คุณวินีรัตน์ ถาน้อย
76. คุณโสนยา ฟูเกียรติกุล
77. คุณมนัญญา ศิริวรรณ
78. คุณสิรินดา ลู่เจริญ
79. คุณกาญจนา พรหมเดเวช
80. คุณศรีสุดา อาลัยจิตร์
81. คุณกาญจนา จิรสินรุ่งโรจน์
82. คุณแสวง สมศรี
83. คุณณัฐฐิฐา หากลิ่นดี
84. คุณอรอนงค์ ฝูงวรรณลักษณ์
85. คุณสุวรรณี กาญจนาคาร
86. คุณสัญญา วีระไวทยะ
87. คุณจุฑา นามวงษ์
88. คุณหทัยกานต์ หนึ่งน้ำใจ
89. คุณสุภาวรรณ เอาทองทิพย์
90. คุณทิพย์สุคนธ์ กันทะเตียน
91. คุณสกลชัย เจริญทรัพยานันท์
92. คุณวัชรพล รุจิเรข
93. คุณอรุณี ตรีวิศวเวทย์
94. คุณสุพัตรา ศุภสร
95. คุณจุรีภรณ์ บุญรอด

• ลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 30 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณอรจิรา กระจ่างนฤมลกุล โทร 02-667-5555 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ค. 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • รางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสี และแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
เงื่อนไขรวม • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Lucky Draw, Top Spenders, และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • ของรางวัล Lucky Draw และรางวัล Top Spenders เป็นจำนวนนรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขลุ้นรางวัล LUCKY DRAW
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 – 21 ก.พ. 2564 เท่านั้น • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุกๆ 1,500.- รับ 1 สิทธิ์ ชิงโชค • รับเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายจากร้าน Jubilee ในโซนพลาซาของศูนย์การค้า, ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครไทย ณ ร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าฯ และนำใบเสร็จมาลงทะเบียน • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 21 ก.พ. 2564 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ในโซนพลาซาเท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัล 29 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี 23 เม.ย. 2564 ณ.เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและที่ www.CentralWorld.co.th,www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.CentralPhuket.com, www.Centralvillagebangkok.com • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. 2564 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด • รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รางวัลที่ 1 – บัตรกำนัลแทนเงินสดจากเครือ Central Retail Corporation (CRC) มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท • บัตรกำนัลแทนเงินสด ประกอบด้วย บัตรกำนัลเงินสดสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่ารวม 50,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะแผนกและสินค้าที่ร่วมรายการ และบัตรกำนัลเงินสดสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มูลค่ารวม 50,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะแผนกและสินค้าที่ร่วมรายการ • รางวัลที่ 2 – จี้เพชรแท้ Jubilee เพชรน้ำ 99 White Gold มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี แบบ ไซส์ น้ำหนัก และรุ่น ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • รางวัลที่ 3 – จี้เพชรแท้ Jubilee Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 39,600 บาท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี แบบ ไซส์ น้ำหนัก และรุ่น ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • รางวัลที่ 4 – บัตรกำนัลแทนเงินสด จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 95 รางวัล รวมมูลค่า 475,000 บาท • ประกอบด้วย บัตรกำนัลเงินสดจาก H&M มูลค่ารวม 41,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Jaspal มูลค่ารวม 39,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Zara มูลค่ารวม 53,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Adidas มูลค่ารวม 47,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Pandora มูลค่ารวม 68,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก SE-ED มูลค่ารวม 108,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Toy R Us มูลค่ารวม 20,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Sizzler มูลค่ารวม 27,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Sukishi มูลค่ารวม 35,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก The Pizza Company มูลค่ารวม 20,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Swensen’s มูลค่ารวม 16,000 บาท และบัตรกำนัลเงินสดจาก Starbuck มูลค่ารวม 1,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 1-20 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Toy R US มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 21-38 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Pandora รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 39-50 รับบัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 51-61 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 62-69 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 70-77 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 78-82 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 83-87 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 3,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 88-91 บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 1,500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 92-93 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Starbucks มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 94 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 95 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 1,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัตรกำนัล ได้เฉพาะร้านค้าที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • บัตรกำนัลเงินสด H&M สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Jaspal สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Zara สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Adidas สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Pandora สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด SE-ED สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Toy R Us สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Sizzler สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 • บัตรกำนัลเงินสด Sukishi สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัตรกำนัล ได้เฉพาะร้านค้าที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เฉพาะในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • เงื่อนไขบัตรกำนัล และระยะเวลาการใช้เป็นไปตามแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และผู้โชคดีไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนของรางวัลได้