รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spender จากแคมเปญ “Blooming Summer 2022” | Central Village
30 มิถุนายน 2565

20220629-153400-1.jpg

40 Top Spenders รับฟรี คะแนนเดอะวัน 100,000 คะแนน จำนวนรวม 40 รางวัล

สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสม 1,200,000 บาทขึ้นไปตลอดแคมเปญ มูลค่ารวม 4,000,000 คะแนน

 1. คุณวิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ
 2. คุณจิรประภา มารยาตร์
 3. คุณณัฐวดี พรหมปัญญา
 4. คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
 5. คุณศรันญา จงนรังสิน
 6. คุณณัฐพิมล ตาคำ
 7. คุณนารา อิสรารังสรรค์
 8. คุณพงศกร แววแสนรัตน์
 9. คุณธัญญรัตน์ รุ่งเรืองมีดี
 10. คุณJUNJIE LI
 11. คุณฐิติวัชร์ โสมจันทร์
 12. คุณJIAN LI
 13. คุณวรา บุญมีพิพิธ
 14. คุณพิมพร คาร์ที
 15. คุณณัฐชนัญ จิตมงคลทอง
 16. คุณอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
 17. คุณพิสิฐ รุ่งนพคุณศรี
 18. คุณฉวีวรรณ นันทวงค์
 19. คุณณรงค์เลิศ งานเกื้อกูล
 20. คุณLI MA
 21. คุณรุศดา ณัทธรศิรภัส
 22. คุณขวัญแข ยงสืบชาติ
 23. คุณนที ยรรยงเกษมสุข
 24. คุณนุศรา บุญธรรม
 25. คุณกมลทิพย์ จิตรักไทย
 26. คุณภาสันต์ เผือกผ่อง
 27. คุณนันท์นภัส สุรีย์พงษ์
 28. คุณพรศยนัฐ เทพผดุงพร
 29. คุณอานนท์ อำนาจวิชญกุล
 30. คุณสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
 31. คุณธนเกียรติ์ เดชวรรณสิทธิ์
 32. คุณมัลลิกา ใหญ่สาร
 33. คุณชิตชมน ตระการบุญชัย
 34. คุณอุ่นแสง แก้วคำ
 35. คุณศรัณยู อิ่นคำ
 36. คุณวิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์
 37. คุณชุตินันท์ ตันติวิกรม
 38. คุณชุลีพร พรประพฤติ
 39. คุณใหม่วิภา อินกอง
 40. คุณนที สามัคคียกุล

10 Top Spenders รับฟรี Beauty Package มูลค่า 40,000 บาท จำนวนรวม 10 รางวัล

สำหรับลูกค้าที่มียอดผ่อนชำระสะสมผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป ตลอดแคมเปญ

ลูกค้า Top Spenders 10 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 400,000.- ขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในช่วงแคมเปญ The Unilimited Beauty: Blooming Beauty 2022 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 65 -31 พ.ค. 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จะได้รับ Beauty Package มูลค่า 40,000 บาท

Top Spender ทั้ง 10 ท่านจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันการรับสิทธ์